દિલ્હી કોર્ટ પરિસરમાં ફાયરિંગ!! ફાયરિંગ કરનારાના ઢીમ પોલીસે ઢાળી દીધાં