ટ્રેનની શબપેટીમાંથી આખેઆખો મૃતદેહ ક્યાં ગાયબ થઈ ગયો!?

#irctc #deadbody #coffin

Please don’t Forget to Like, Share & Subscribe  @The Loksatta
 
► Facebook: https://www.facebook.com/LoksattaJans...

► Twitter: https://twitter.com/LoksataJansatta

► Instagram: https://www.instagram.com/LoksattaJan...

► LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/loks...

► Youtube: https://www.youtube.com/c/TheLoksatta

► Website: https://www.loksattanews.co.in

► Advertisements e-mail us at: theloksatta@gmail.com

#theloksatta #loksattajansatta #breakingnews #trendingnews #newsoftheday #todaysnews #latestUpdate #latestnews #news