પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં સોમનાથ ત્રિવેણી તીર્થ પરિસરમાં શું વિવાદ છેડાયો? શેનાં નારા લગાવ્યા?