ભક્તોની ઈચ્છાઓ થાય છે પૂરી, પીપળાનાં મૂળમાંથી પ્રગટ થયાં હતાં માતાજી