ફક્ત પૂર્વજો જ નહીં,પિતાઓ માટે, વર્ષમાં 96 દિવસો હોય છે જ્યારે શ્રાદ્ધ કરી શકાય છે.