એક એવું શિવલિંગ જેની સ્થાપના પછી વિષ્ણુ અને બ્રહ્માજીનો અહંકાર તૂટ્યો!