બ્રાઇડલ લૂકમાં સોનાક્ષી સિન્હા બોલ્ડ અંદાજમાં જોવા મળી !