31 જૂલાઇથી ગુજરાતમાં થશે ભારે વરસાદ, આ વિસ્તારોએ રહેવું અલર્ટ