હે ભગવાન! ગુજરાતના આ શહેરમાં સ્કૂલ ખુલતા જ વિદ્યાર્થી થયો પોઝિટિવ!