ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં આખો સપ્ટેમ્બર વરસાદ પડશે! આવી છે આગાહી!