આ સાઇકલની કિંમત રૂ. 50 લાખ, ચલાવવા માટે લાયસન્સની જરૂર છે