સુરતના આ દાદા ભીડ ભેગી કરી રહેલાં લોકોને શું સંદેશ આપે છે?