સુરત-

રાજકોટ, જામનગર, ભાવનગર અને વડોદરા બાદ ભાજપ દ્વારા સુરતના ઉમેદવારોની યાદીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
સુરતમાં પણ ભાજપે પોતાનાં ટ્રેન્ડ અનુસાર અનેક નવા ચહેરાઓને તક આપી હતી. આ ઉપરાંત મહિલાઓને પણ તક આપવામાં આવી છે. સુરતમાં તમામ 30 વોર્ડના 120 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરાઈ છે.