રાજ્યના 55 તાલુકામાં વરસાદ, 4 દિવસમાં આ વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ