15 વર્ષ જૂનાં સવા કરોડ વાહન ગુજરાતમાં 'ભંગાર'માં જશે! આમાં તમારું તો નથીને?