મુંબઈમાં દીપડાએ હુમલો કરતાં વૃદ્ધાએ કેવી રીતે કર્યોં સામનો?

In A Residential Area Of Mumbai, Dipda Attacked The Woman, Hit Her With A Stick And Fled |

મહિલા દીપડાની સામે થઈ : મુંબઈના રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડાએ મહિલા પર હુમલો કર્યો, લાકડીથી માર પડતાં ભાગ્યો