પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોંચેલાં ગૃહમંત્રી પૂરમાં ફસાયા! એરલિફ્ટ કરવા પડ્યાં!