પોતાનાં જન્મ દિવસને ખુદ ગાંધીજી કેવી રીતે માનવતા હતા? | 2nd October Gandhi Jayanti