ગુજરાતમાં વરસાદ કેમ નથી પડતો? હજુ કેટલી રાહ જોવી પડશે?