કમાલ છે! અમદાવાદના તબીબે એક આઈડિયાથી વીજબીલ કરી દીધું ઝીરો!