શહેર ભાજપ કાર્યાલયની આંકડાકીય માહિતી

જમીનનું ક્ષેત્રફળ ૨૫૦૦૦ જીૂ.કં

બાંધકામ

૪૫૦૦૦ જીૂ.કં

પ્રમુખ કાર્યાલય ૦૧

પ્રમુખ એન્ટી ચેમ્બર ૦૧

મહેમાન આગેવાનનું કાર્યાલય ૦૧

મહામંત્રી કાર્યાલય ૦૩

વેટીંગ લોન્જ ૦૨

મોરચા ઓફિસ ૦૭

ટાઈપિંગ રૂમ ૦૧

એકાઉન્ટ ઓફિસ ૦૧

મલ્ટીમીડિયા રૂમ ૦૧

મીડિયા રૂમ ૦૧

પેન્ટ્રી ૦૨

સ્ટોર રૂમ ૦૩

વિવિધ સેલ ઓફિસ ૧૮

વધારાની ઓફિસ ૦૧ ૪૨૫ વ્યકિતની ક્ષમતાવાળો હોલ ૦૧

૫૦બેઠક

વ્યવસ્થા સાથેની કેન્ટીન ૬૭૦ વ્યકિતની ક્ષમતાવાળો હોલ ૦૧