આ સામાન્ય ભુવો નથી. ૫રંતુ પાલિકામાં રોડ શાખાની રચના થઈ એ સમયે સ્થાપિત ઈજારદારોના કસબથી વર્ષોથી ખોદાતી આવેલી વધુ એક ગુપ્ત સુરંગ છે. જેનો બીજાે છેડો રોડ શાખાના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓના ઘરની તિજાેરીઓ અને તેમના બેંક ખાતાઓમાં ખુલે છે. જાે કે આ સુરંગમાં ઉતરવા માટે સુરક્ષાના કોઈ સાધનો હજી સુધી નહીં શોધાયા હોવાથી આજ સુધી બિચારા લાચાર કોઈપણ શાસક પક્ષે એમાં ઉતરીને એ તિજાેરીઓ અને બેંક ખાતાઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી. નિર્દોષ પ્રજાના જીવ કરતાં એમને પોતાનો જીવ વધુ વહાલો હોય એ સ્વાભાવિક છે.