વડોદરા શહેરમાં રવિવારે રાત્રે વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ગણતરીના સમયમાં વરસાદ થયો હતો. પરંતુ પ્રથમ વરસાદમાં પાલિકાતંત્રની પોલ ખૂલવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. મુજમહુડાથી અક્ષરચોક જવાના માર્ગ પર ભૂવો પડતાં લોકોમાં આશ્ચર્ય સર્જાયું હતું.