અમદાવાદમાં રાતથી કફ્ર્યૂ હવે આ ૧૭૦૦ લગ્નોનું શું!?