ગિરનાર રોપવે 25 દિવસમાં જ ક્યા દાવાનો ફિયાસ્કો થયો!?