તાલિબાનથી બચીને આવ્યાં રૂબી, બોબી, માયા! જાણો છો કોણ છે!?