માસ્ક કેમ નથી પહેર્યું એવું પૂછ્યું ત્યાં આ મહિલાએ પોલીસની ધોલાઈ કેમ કરી નાખી!?