ચોપર ક્રેશ પછી પણ જીવતાં હતાંજનરલ રાવત! પોતાનું નામ જણાવ્યું! | Helicopter Crash In Kunnur

CDs general Bipin Rawat was alive after helicopter crash in kunnur rescuer

says he also say his name

#BipinRawat #HelicopterCrash #kunnur #CDS

Please Don't Forget to Like, Share & Subscribe @The Loksatta

► Facebook: https://www.facebook.com/LoksattaJansatta/

► Twitter: https://twitter.com/LoksataJansatta

► Instagram: https://www.instagram.com/LoksattaJansatta/

► LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/loksatta-jansatta/

► Youtube: https://www.youtube.com/c/TheLoksatta

► Website: https://www.loksattanews.co.in

► Advertisements e-mail us at: theloksatta@gmail.com

#theloksatta #loksattajansatta #breakingnews #trendingnews #newsoftheday #todaysnews #latestUpdate #latestnews #news