ભારત-પાક ઝીરો લાઇન બોર્ડર પર વડોદરાની આ વ્યક્તિ કરશે કંઈક આવું!