શું વરસાદની રિ - એન્ટ્રી થશે? શું આગાહી કરી હવામાન વિભાગે?