વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં C R પાટીલે કાર્યકરોને શું નહીં કરવાનું કહ્યું!?