વિધાનસભામાં નમાઝ માટે અલગ રૂમ ફાળવતાં આ રાજ્યમાં BJP ઉતરી રસ્તા પર