આજે ધનાધન સેલ્ફી લેતાં લોકો, જાણો છો દુનિયાનો પહેલો કેમેરા કેવો હતો?