દક્ષિણ, મધ્ય ગુજરાત સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં અહીં ચોમાસું સક્રિય!!