એક માત્ર શાકાહારી મગર જે કરે છે Vishnu ભગવાન ના mandir માં રક્ષા | Only crocodile who is vegetarian |

#vishnumandir #vegetariancrocodile

Please Don't Forget to Like, Share & Subscribe @The Loksatta

► Facebook: https://www.facebook.com/LoksattaJansatta/

► Twitter: https://twitter.com/LoksataJansatta

► Instagram: https://www.instagram.com/LoksattaJansatta/

► LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/loksatta-jansatta/

► Youtube: https://www.youtube.com/c/TheLoksatta

► Website: https://www.loksattanews.co.in

► Advertisements e-mail us at: theloksatta@gmail.com

#theloksatta #loksattajansatta #breakingnews #trendingnews #newsoftheday #todaysnews #latestUpdate #latestnews #news ##vishnumandir #vegetariancrocodile