કોરોના અને લોકડાઉનના કારણે ઘણીબધી વસ્તુઓ બદલી ગઈ છે. હવે તમે આ પરાઠાંને જ જાઈ લો. લોકડાઉનના કારણે માસ્કની એવી આદત થઈ ગઈ છે કે હવે તો પરાઠાં પણ માસ્કના આકારના બનવા લાગ્યાં છે. લગ્ન પછી વહુએ બનાવ્યા એવા પરોઠા કે સાસુ ચકિત થઇ ગયા.