ન્યૂ દિલ્હી

દર વર્ષે ૧૨ જૂને વિશ્વ બાળ મજૂર નિષેધ દિવસ તરીકે વિશ્વભરમાં ઉજવવામાં આવે છે. આની શરૂઆત આંતરરાષ્ટ્રીય લેબર યુનિયન દ્વારા ૨૦૦૨ માં કરવામાં આવી હતી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ લોકોને ૧૪ વર્ષથી ઓછી વયના બાળકોને કામ ન આપીને તેમના શિક્ષણ માટે જાગૃત કરવું છે.

 ૧૨ જૂન એ બાળ મજૂરીની સમસ્યા સામે વિશ્વ દિવસ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ છે અને બાળ મજૂરીની સમસ્યાને નાબૂદ કરવા અથવા તેની સામે લડવાની રીતો શોધવા માટે ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. બાળકોને જબરદસ્તી મજૂરી કરવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે, ડ્રગ હેરફેર અને વેશ્યાવૃત્તિ જેવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે દબાણ કરવામાં આવે છે. આને કારણે લોકો આ બાળ મજૂરીની સમસ્યા વિશે જાગૃત કરવા અને તેમની સહાય કરવા માટે ઉજવવામાં આવે છે.

 ૫ થી ૧૭ વર્ષની વયના ઘણા બાળકો પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા છે જે તેમને સામાન્ય બાળપણથી વંચિત રાખે છે, જેમ કે પર્યાપ્ત શિક્ષણ, યોગ્ય આરોગ્ય સંભાળ, અવકાશનો સમય અથવા ફક્ત મૂળભૂત સ્વતંત્રતા. ૨૦૦૨ માં આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સંગઠન, સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સંસ્થા કે જે કામના વિશ્વને નિયમન કરે છે, આ કારણોસર બાળ મજૂર સામે વિશ્વ દિવસની શરૂઆત કરી હતી.