કાબુલના એરપોર્ટ પર ગુજરાતના ST ડેપો જેવાં સીન કેમ સર્જાયાં!?