બનાસકાંઠાનું એક ગામ કે જ્યાં રક્ષાબંધનના દિવસને અશુભ ગણે છે!