ઘરમાં કૂવો ખોદતાં મળ્યો 510 કિલોનો નીલમ! કિંમત જાણશો તો ચક્કર આવી જશે!