ખેડૂતોએ રસ્તા પર વસાવ્યું ગામ! મોલ પણ ઊભો કરી દીધો!