ભાજપ વિશે ગોપાલ ઇટાલિયા આ શું શું બોલી ગયાં? સાંભળશો તો ચોંકી જશો!